Welch Allyn 18245 Streak Retinoscope, 3.5v18245 Elite 3.5 V Halogen HPX Streak Retinoscope alternate sku/short code: 18245